דיווחים מיידים

 • 21 דצמבר 2020

  השלמת עסקה לרכישת בניין משרדים בוורשה, פולין

 • 03 נובמבר 2020

  עסקת רכישת קרקע ברומניה

 • 21 אוקטובר 2020

  פתיחת בניין משרדים וקניון בברשוב ברומניה

 • 21 אוקטובר 2020

  פניה לחברה

 • 10 ספטמבר 2020

  דוח תוצאות מכרז ציבורי

 • 08 ספטמבר 2020

  תוצאות מכרז מוסדי

 • 30 אוגוסט 2020

  השלמת רכישת פורטפוליו ברומניה

 • 26 אוגוסט 2020

  הודעה על תוצאות הנפקה

 • 11 אוגוסט 2020

  התאמות לבעלי כתבי אופציה שאינם סחירים

 • 06 אוגוסט 2020

  הסכם חדש לרכישת פורטפוליו בנייני משרדים ברומניה

 • 23 יולי 2020

  מכתב כוונות לא מחייב - רכישת בניין משרדים בוורשה פולין

 • 06 יולי 2020

  מזכר הבנות לרכישת פורטפוליו משרדים ברומניה

 • 29 יוני 2020

  רכישת פורטפוליו משרדים ברומניה-עדכון

 • 13 ינואר 2019

  זימון אסיפה שנתית

 • 04 פברואר 2019

  תוצאות אסיפה שנתית

 • 03 פברואר 2019

  עקרונות לפשרה – מחצית היובל

 • 11 פברואר 2019

  מכתב כוונות-ביצוע עסקה ברומניה

 • 10 אפריל 2019

  חתימה על הסכם פשרה-מחצית היובל

 • 21 אפריל 2019

  מימון מחדש ברומניה-עדכון

 • 02 מאי 2019

  חתימה על הסכם פשרה-מחצית היובל

 • 02 יוני 2019

  השלמת מימון מחדש ברומניה

 • 16 יוני 2019

  עסקה אפשרית ברומניה-עדכון

 • 04 יולי 2019

  הסכם מקדמי לביצוע עסקה ברומניה

 • 15 יולי 2019

  רכישת זכויות המיעוט בסרביה

 • 16 יולי 2019

  מכתב כוונות-פורטפוליו ברומניה

 • 21 יולי 2019

  שינוי שם

 • 05 ספטמבר 2019

  עסקה ברומניה - עדכון

 • 25 ספטמבר 2019

  החלפת רואי חשבון

 • 25 ספטמבר 2019

  מינוי רואי שחבון

 • 29 אוקטובר 2019

  התקשרות בהסכם קבלנות- LANDMARK

 • 31 אוקטובר 2019

  רכישת פורטפוליו ברומניה - עדכון

 • 13 נובמבר 2019

  השלמת רכישת זכויות המיעוט בסרביה

 • 17 נובמבר 2019

  רכישת פורטפוליו ברומניה - עדכון

 • 15 דצמבר 2019

  הסכם לרכישת פורטפוליו ברומניה

 • 02 ינואר 2020

  פרויקט LANDMARK - החלטת ועדה מחוזית

 • 20 ינואר 2020

  רכישת זכויות המיעוט בסרביה - עדכון

 • 26 ינואר 2020

  חקירה כנגד חברת בת בהולנד

 • 22 מרץ 2020

  סגירת קניוני החברה ברומניה עקב הנחיות הרשויות

 • 01 אפריל 2020

  הודעת ביטול עסקת רכישת פורטפוליו ברומניה

 • 13 מאי 2020

  הסכם מימון קוטרוצ'ן – כתב ויתור (waiver)

 • 14 מאי 2020

  אזהרת רווח לדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020

 • 14 יוני 2020

  פתיחת קניוני החברה ברומניה

 • 15 מרץ 2020

  גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה ועדכון ביחס לעסקת רכישת פורטפוליו ברומניה

 • 18 אוגוסט 2019

  דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס 2000- בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה